Trang chủ | Thư điện tử | Diễn đàn | English(TranslateByGoogle)
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn trực tuyến Tư vấn trực tuyến
Liên kết website
Thống kê truy cập
  Trực tuyến: 34
  Tổng số truy cập: 7504397
  Tổng số hits: 4814353
Giới thiệu Trung tâm tư liệu Khí tượng Thủy văn


hmdc1.jpg


QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn

 

TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA

Căn cứ Quyết định số 128/2008/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia trực thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tư liệu khí tượng thủy văn và Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thu nhận, quản lý, khai thác và sử dụng tư liệu khí tượng bề mặt, khí tượng nông nghiệp, khí tượng cao không, khí tượng biển, thủy văn biển, thủy văn lục địa và môi trường (sau đây gọi chung là khí tượng thủy văn) đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trong phạm vi cả nước.

Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn có tư cách pháp nhân, là đơn vị dự toán cấp III, có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác tư liệu khí tượng thủy văn và tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.

2. Thu nhận toàn bộ tư liệu khí tượng thủy văn từ các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực và các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

3. Thực hiện việc kiểm tra chất lượng tư liệu, chỉnh lý, lưu trữ, bảo quản tư liệu khí tượng thủy văn theo quy định của Nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành.

4. Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn; tổ chức xây dựng và khai thác cổng thông tin điện tử tư liệu khí tượng thủy văn.

5. Ký kết và triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về tư liệu khí tượng thủy văn cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Liên doanh, liên kết hoặc tự tổ chức cung cấp, khai thác các dịch vụ về khí tượng thủy văn theo quy định của pháp luật.

7. Quản lý, duy trì, khai thác hệ thống mạng truyền nhận dữ liệu điều tra cơ bản khí tượng thủy văn giữa Trung tâm Tư liệu khí tượng thủy văn và các đơn vị trực thuộc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

8. Nghiên cứu và triển khai áp dụng khoa học, công nghệ vào việc thu nhận, xử lý, kiểm tra chất lượng, chỉnh lý, lưu trữ, bảo quản, khai thác phục vụ tư liệu khí tượng thủy văn.

9. Tham gia thẩm tra việc sử dụng tư liệu điều tra cơ bản về khí tượng thủy văn đối với các công trình, dự án đầu tư xây dựng theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

10. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ chỉnh lý, lưu trữ và quản lý tư liệu khí tượng thủy văn cho cán bộ làm công tác tư liệu khí tượng thủy văn theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức về khí tượng thủy văn, nâng cao ý thức cộng đồng về phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

12. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế đa phương, song phương và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về tư liệu khí tượng thủy văn theo sự phân công của Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia; thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

14. Quản lý tổ chức, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, thi đua khen thưởng; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia và theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý tài chính tài sản được giao theo phân cấp của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia và theo quy định của pháp luật.

16. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

17. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm Tư liệu khí tượng thủy văn có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia về mọi hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trung tâm; thành lập mới các tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư liệu khí tượng thuỷ văn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tự bảo đảm kinh phí hoạt động sau khi được Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia phê duyệt; xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế hoạt động khác; điều hành mọi hoạt động của Trung tâm.

c) Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc chỉ đạo một hoặc một số lĩnh vực chuyên môn do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Các tổ chức trực thuộc Trung tâm:

a) Văn phòng.

b) Phòng Chỉnh lý tư liệu khí tượng thủy văn.

c) Phòng Bảo quản tư liệu khí tượng thủy văn.

d) Phòng Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn.

đ) Phòng Tư vấn và Khai thác tư liệu khí tượng thủy văn.

e) Phòng Công nghệ thông tin.

     Địa chỉ liên hệ 

       Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thủy văn

      Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội

      Đ/t : 04.8356616   Fax : (084).04.8356616

      Website: http://www.hymetdata.gov.vn/  

      E-mail : hmdc@fpt.vn

 

Tìm kiếm Nội dung
Thông tin thời tiết
Hà Nội 16

Trung Tâm Tư Liệu Khí Tượng Thủy Văn

Đ/c: Ngõ 62, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Đ/t : 04.8356616   Fax : (084).04.8356616
Website: http://www.hymetdata.gov.vn/  
E-mail : hmdc@fpt.vn



OpenWeb Framework version 4.0 Xây dựng bởi INGA Co.,Ltd.